Plansız şehir Adana - Gündem Ajans - Medya Danışmanlık HizmetleriGündem Ajans – Medya Danışmanlık Hizmetleri

8 Ağustos 2022 - 00:44

Plansız şehir Adana

On bin yıllık Adana’mız 21.yüzyılda imar plansız kaldı

Plansız şehir Adana
Son Güncelleme :

17 Nisan 2021 - 20:36

346 views

On bin yıllık Adana’mız 21.yüzyılda imar plansız kaldı.

Üyesi olmaktan ve Şube Başkanlığı yapmaktan onur duyduğum meslek odam TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesinin Adana Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığımız ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ’nin ESAS NO: 2019/36 KARAR NO: 2021/420 kararı ile Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini kapsayan 70.000 Hektar (700 Milyon Metrekare) alanda 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planını iptal etmiştir.

İptal olan bu plan Adana Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarih ve 243 sayılı kararıyla onaylanan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar planıydı. Bu karardan önce de Adana Büyüksehir Belediye Meclisi’nin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararıyla onaylanan SEYHAN İLÇESİ BAHÇEŞEHİR, KÜÇÜKDİKİLİ, MEKAN, SÖĞÜTLÜ, KOZA, SARIHAMZALI, DAĞLIOĞLU, EMEK, YEŞİLOBA, TELLİDERE, YEŞİLYURT, HANEDAN MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 126 HEKTAR İLE ÇUKUROVA İLÇESİ KABASAKAL VE KURTTEPE MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 206 HEKTAR MUHTELİF ALANDA 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ve YÜREĞİR İLÇESİ KARŞIYAKA, CUMHURİYET, ÇAMLIBEL, MUTLU, ULUBATLI HASAN, ŞEHİT ERKUT AKBAY, KÖPRÜLÜ, SEYHAN MAHALLELERİ İLE SARIÇAM İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY, BOYNUYOĞUN, AKKUYU, BURUK, ÇINARLI MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 1500 HEKTAR ALANDA MUHTELİF ALANDA 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI Yaklaşık 3.000 Hektar (3Milyon metrekare) alanın yine odamızın açtığı dava ile dört ilçenin 1/5.000 ölçekli Nazım imar planları iptal olmuştu.

Büyükşehir Belediyesi Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.07.2015 Tarih ve 231 Sayılı Kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı İptali işleminin İPTALİNE, karar vermiştir. 2014 ile 2019 yıllarında meclis üyeliğim döneminde bu kararın doğru olmadığını

telafisi imkansız zararların önlenmesi açısından ve Danıştay tarafından yürürlükte olduğu tescillenen; iptali konusunda yargı kararı bulunmayan bir imar planın belediye meclisince iptal edilmesinde Kamu yararı bulunmadığı gibi kamu zararı da oluşturacağından dava açmıştım. Bu dava sonucunda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 231 sayılı kararı hakkında Adana 3. İdare Mahkemesinin 19.11.2015 tarih ve E.2015/30 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden, anılan Mahkeme Kararı gereği davalı idarece hangi işlemlerin tesis edildiği, tesis edilen işlemlere karşı herhangi bir dava açılıp açılmadığının, açıldı ise mahkemesinin ve dosya esas numarasının belirtilmesinin istendiği ve verilen cevaplar ile de Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarih ve 373 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planının yeniden yürürlüğe konulmuştur.

Bu karar üzerine yeniden 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapma kararı alınmıştır.

O dönemde çok sık plan değiştirdiği ve bu kadar imar planın kısa sürede hazırlanmasının mümkün olmadığını, bu planların doğru olmadığı yargıya taşınabileceğini ve taşındığında da iptal edilebileceğini meclis konuşmalarımda yer vermiştim.

Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini kapsayan 70.000 Hektar(700 Milyon Metrekare) alanda 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçelerine baktığımızda,

– Dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon imar planı incelendiğinde bu planda planlama sahası içerisinde planlanmış olan mevcut ve gelişme konut alanları için öngörülen yoğunluk değerleri ve gösterim teknikleri açısından ölçeğinin gerektirdiği plan diline ve tekniğine uygun olarak hazırlanmadığı, planlama sahasının güneybatı bölümünde planlanmış olan sanayi alanlarına yönelik plan kararları açısından alanda yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına aykırı olduğu, alt ölçekli planlarda yapılmış, ancak Adana İdare Mahkemelerince iptal edilmiş olan bazı plan değişikliklerinin mahkemece verilmiş iptal kararı olmasına rağmen 1/25000 ölçekli nazım imar planına olduğu gibi aktarıldığı, böylece dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planının alt ölçekli planlarda yapılamayan plan değişiklikleri için bir kılıfa dönüştüğü,

– Nazım imar planları hazırlanırken, planlama alanı sınırları kapsamında bir çok konu ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş sorulması, veriler elde edilmesi, bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılması, planlama alanına ilişkin yapılan inceleme,

araştırma, etüt ve analizler sonucunda elde edilen senteze dayalı olarak plan kararlarının

oluşturulmasının esas olması gerektiği, ancak dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlanırken herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan görüş alınmadığı, planlama sahası ile ilgili olarak herhangi bir araştırma, etüt ve analiz çalışması yapılmadığı, bu planın hazırlanması sürecinde herhangi bir esik analizinin yapılmadığı, plan kararlarının

oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılan herhangi bir esik analizi paftasının

bulunmadığı, dolayısıyla dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planının bu

noktada şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve yukarıda anılan mevzuat

hükümlerine aykırı olduğu,

– Plan açıklama raporunun, bu planın yapılış amacının gerektirdiği açıklamaları içeren bir

plan açıklama raporu olarak hazırlanmadığı, plan açıklama raporunda planın türü, ölçeği, kapsamı ve özelliğine göre vizyonunun, hedeflerinin ve stratejilerinin açıklanmadığı, planlama sahasına yönelik koruma-kullanma esasları, alan kullanım kararları, yoğunluk ve yapılaşmaya ilişkin konularda planlama esasları ve uygulama ilkelerinin belirtilmediği, planın araştırma aşamasında yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi, belge ve sonuçlara yer verilmediği, planın yapım aşamasında yapılan analiz, sentez vb. çalışmalara yer verilmediği, planlama sahası ile ilgili olarak hangi kurum ve kuruluşlardan görüş alındığının ve kurum görüşlerinin plan kararlarına ne şekilde yansıtıldığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, plan açıklama raporunun büyük bir bölümünün plana askı süresi çerisinde yapılan itirazların aktarıldığı tablolardan ve plan uygulama hükümlerinden oluştuğu, dolayısıyla dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planına ait plan açıklama raporunun birçok yönüyle yetersiz daha doğrusu eksik olduğu, Adana Kent merkezi genelinde 70.000 hektarlık bir alana yönelik hazırlanmış olmasına rağmen bu plana ait plan açıklama raporunun salt mevzuat hükümleri gereği bir plan açıklama raporu hazırlanması zorunluluğundan dolayı alelacele hazırlanmış basit bir plan açıklama raporu olduğu, hazırlanan plan açıklama raporunun şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmadığı,

– Planlama sahası içerisinde öngörülen mevcut ve gelişme konut alanları için brüt yoğunluk değerlerinin öngörülmesi gerekirken planlama sahası içerisinde öngörülen mevcut ve gelişme konut alanları için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğinde öngörülmesi gereken net yapılaşma yoğunluğu, diğer bir ifade ile emsal değerlerinin öngörüldüğü, diğer taraftan mevcut ve gelişme konut alanlarının gösterimlerinde 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin eki olan “Ek-1ç Nazım İmar Planı Gösterimlerinde belirtilen tarama tekniklerinin kullanılmadığı,

-İmar planının kaç yıllık bir süre için hazırlandığının belirtilmediği, yani bu plan için bir projeksiyon yılı belirlenmediği, planlama sahası için bir projeksiyon nüfus hesaplanmadığı ve projeksiyon nüfusu için herhangi bir öngörüde de bulunulmadığı, planlama sahası içerisinde öngörülen yerleşme alanlarının nüfus projeksiyon yöntemleri kullanılarak hesaplanan nüfusun ihtiyacına göre değil gelişigüzel bir şekilde rastgele planlandığı, farklı bir ifade ile planlama sahası için bir projeksiyon yılı belirlenip bu projeksiyon yılı için nüfus projeksiyon yöntemleri kullanılarak nüfus öngörüsünde bulunulup planlama sahası içerisindeki yerleşim alanlarının bu doğrultuda planlanması yerine planlama sahası içerisinde yerleşim alanlarının rastgele planlandığı, daha sonra planlama sahası içerisinde rastgele planlanan yerleşim alanlarından yola çıkılarak bir nüfus hesabı yapıldığı, dolayısıyla bu yaklaşımın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu,

– 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile alanda yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı arasında plan kademelenmesi içerisinde ölçekler arası tutarlılığın sağlanamadığı, bu planlar arasındaki ilişkinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulamadığını,

– “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” planlanmasının 1/25000 ölçekli nazım imar planının ölçeğinin gerektirdiği plan diline ve tekniğine aykırı olduğu, 1/25000 ölçekli nazım imar planında bu şekilde alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında öngörülmesi gereken bir alan kullanımın gösterilmesinin planda kavram kargaşasının yaşanmasına, plan bütünlüğünün bozulmasına, plana olan toplum güveninin sarsılmasına, plana noktasal ölçekte müdahalelerde bulunmasına neden olacağı, zira 1/25000 ölçekli nazım imar planında bir “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımının gösterilmesi durumunda planlama sahası içerisinde bu kullanıma eşdeğer alan büyüklüğüne sahip bütün alan kullanımlarının gösterilmesini de zorunlu kılacağı, bu durumunda planda ciddi anlamda bir kavram kargaşası yaşanmasına neden olacağı, bu kullanım ile bu kullanıma eşdeğer alan büyüklüğüne sahip diğer bütün alan kullanımlarının planda gösterilmemesi durumunun ise plan bütünlüğünün sağlanamamasına neden olacağı ve alt ölçekli planları bu arazi kullanım kararları bakımından dava konusu olan 1/25000 ölçekli nazım imar planına aykırı hale getireceği,

-Bazı ticaret alanlarının TİCK(Ticaret Konut Karma Kullanımı) olarak yer verildiğini ancak yeni oluşacak nüfus için gerekli donatı alanı artırılmadığı,

– Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi sınırları içerisinde, Seyhan Baraj Gölü Kenarında, dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planından önce alanda yürürlükte olan 1/25000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlanmış olan alanın, bir bölümünün Göl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı olarak adlandırılmış olan kentsel dönüşüm alanı sınırları içerisine dahil edildiği, bir bölümünün ise turizm tesis alanı olarak planlamış olduğu,

– Adana’nın mevcut merkez otogar alanının bulunduğu alanın “Otogar Alanı” kullanımından

“TICK (Ticaret + Konut ) Alanı” kullanımına dönüştürüldüğü, 3100 metre kuzeyinde, Öğretmenler Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarından TAG Otoyoluna bağlanan otoyol

bağlantı yolu arasında kalan alanda yeni bir merkez otogar alanının planlandığı, Adana Hipodromu Kavşağından İncirlik Kavşağına kadar olan alanda, D-400 Karayoluna cepheli olan alanların tamamının plan bütünlüğü içerisinde, plan kararlarında süreklilik arz edecek şekilde planlanmış olan “MIA (Merkezi Is Alanı)” kullanımının sürekliliğini ve bütünlüğünü bozduğu, hem de kentsel çalışma alanları içerisine konut kullanımını öngörerek bu alanda nüfus dolayısıyla yoğunluk artısını öngördüğü, ayrıca dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planında Adana kentinin mevcut merkez otogar alanının bulunduğu yerin plan bütünlüğünü, plan kararlarının sürekliliğini bozacak şekilde noktasal ölçekte “TICK (Ticaret + Konut ) Alanı” olarak planlanmasının plan bütünlüğüne noktasal ölçekte müdahalelerde bulunulmasını teşvik edeceği, dolayısıyla dava konusu olan 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planında Adana kentinin mevcut merkez otogar alanının bulunduğu yerin “TICK (Ticaret + Konut ) Alanı” olarak planlanmasına yönelik plan kararının plan bütünlüğüne, plan kararlarının sürekliliğine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve

kamu yararına aykırı olduğu”       

Gerekçeleri ile iptal edilmiştir.

Bu iptal kararları gelirken Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana planı hazırladığını duyurdu.

70.000 Hektar alanın ve bu alanın içinde ayrıca iptal olmuş 3.000Hektar alanı kapsayan Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerimizde imar planı yapım süreci mahkeme kararları doğrultusunda yeniden başlayacağı için ulaşım ana planı ve imar planı çalışmasının koordineli halde hazırlanması fırsatı doğuracaktır. Mahkeme kararları şehircilik dersi gibi olup bu hususlara dikkat edilerek sağlıklı planlama süreci başlatılır. Bu durum nitelikli ulaşım ana planı da hazırlanmasını da sağlayacak olup kent ekonomisinin de geriye gidişini önleyecektir.

Umarım planlama süreci 2019-2024 döneminde doğru yönetilir ve şehrimiz yine imar plansız kalmaz.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.